Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων

Επαγγελματικά δικαιώματα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα του πτυχιούχου Τεχνολόγου Τροφίµων Τ.Ε. καθορίζονται βάσει του Προεδρικού ∆ιατάγµατος 78 ΦΕΚ 36/τεύχος Α’/7-2-1989, άρθρο 1, το οποίο αναλύεται ως κατωτέρω:

Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Τεχνολογίας Τροφίµων της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίµων και ∆ιατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους, ασχολούνται είτε αυτοδύναµα είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες µε την µελέτη, έρευνα και εφαρµογή της τεχνολογίας πάνω σε σύγχρονους και ειδικούς τοµείς της Επιστήµης Τροφίµων και τη διαδικασία της συντήρησης επεξεργασίας και ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίµων, της αξιοποίησης των υποπροϊόντων και συµµετέχουν στο βιολογικό καθαρισµό των αποβλήτων των βιοµηχανικών Τροφίµων.

Οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωµα να εργαστούν ως στελέχη στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, ή ως αυτοαπασχολούµενοι ως εξής:

1. Στις βιοτεχνίες και βιοµηχανίες µε την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των τροφίµων καθώς και στις Υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης των Τροφίµων.

2. Εµπορία και διακίνηση εξοπλισµού βιοµηχανιών και βιοτεχνιών τροφίµων και πρόσθετων υλών.

3. Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης και ελέγχου τροφίµων , σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που χορηγούν τις σχετικές άδειες τα αρµόδια Υπουργεία που έχουν την ευθύνη ελέγχου των εργαστηρίων αυτών.

4. Εκπόνηση ή συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών οικονοµοτεχνικής σκοπιµότητας για την ίδρυση ή επέκταση βιοµηχανιών τροφίµων.

5. Συµµετοχή στην εκπόνηση µελετών και στην επίβλεψη για την κατασκευή ή επέκταση βιοµηχανιών τροφίµων.

6. Άσκηση κάθε άλλης δραστηριότητας σε επαγγελµατικά αντικείµενα που θα προκύπτουν από την εξέλιξη της Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων.

7. Άσκηση καθηκόντων εµπειρογνώµονα σε αγορανοµικά δικαστήρια ή άλλα δικαστήρια και σε υπηρεσίες ελέγχου τροφίµων για την πιστοποίηση της ποιότητας και καταλληλότητας των τροφίµων.

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να εξελίσσονται σε όλο το φάσµα της διοικητικοτεχνικής ιεραρχίας σε βιοµηχανίες και βιοτεχνίες τροφίµων και υπηρεσίες τροφίµων.

Οι πτυχιούχοι του τµήµατος µπορούν να καλύπτουν τις θέσεις υπευθύνων στελεχών στις επιχειρήσεις που προβλέπονται από τη νοµοθεσία που ισχύει κάθε φορά για την λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.

Νομοθεσία

Επαγγελματικά Δικαιώματα: ΦΕΚ Σελ.1, ΦΕΚ Σελ.2.

Απασχόληση σε απεντομωτήρια: ΦΕΚ-1/2012

Τεχνικός Ασφάλειας: Π.Δ.294.1988

Για τους αποφοίτους του τμήματος Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας τα επαγγελματικά δικαιώματα αναφέρονται στους παρακάτω συνδέσμους :