Περιγραφή Αποφοίτου

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, ο πτυχιούχος του Τμήματος αποκτά τις απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει ποιοτικά και αποτελεσματικά τα ακόλουθα:
•    Μελέτη και εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας στην παραγωγή τροφίμων (ISO 22000) σε συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
•    Την ανάληψη ρόλου επιβλέποντος, ελεγκτή ή επιθεωρητή κατά την έννοια των προτύπων ή των τυποποιητικών εγγράφων.
•    Εκτίμηση-αξιολόγηση διεργασιών παραγωγής τροφίμων με χρήση τεχνικών όπως είναι η Ανάλυση Επικινδυνότητας και τα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP), ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών τροφίμων.
•    Τυποποίηση και εμπορία κάθε είδους γεωργικών προϊόντων φυτικής ή ζωϊκής προέλευσης.
•    Στελέχωση εργαστήριων ελέγχου και βιομηχανιών τροφίμων με σκοπό την παραγωγή υψηλής ποιότητας και βιολογικής αξίας τροφίμων.
•    Την ανάληψη θέσης υπεύθυνου στελέχους και την τεχνική υποστήριξη σε επιχειρήσεις τροφίμων καθώς και στις υπηρεσίες ελέγχου και διακίνησης τροφίμων που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών.
•    Στήριξη της διοικητικής λειτουργίας επιχειρήσεων επεξεργασίας, μεταποίησης, τυποποίησης και διανομής τροφίμων και τη διενέργεια εκτιμήσεων και πραγματομοσυνών σε εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις τροφίμων.
•    Επιλογή και εφαρμογή μεθόδων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων τροφίμων.
•    Να συμμετέχουν ενεργά και επάξια σε ερευνητικά προγράμματα ανάπτυξης νέων προϊόντων, καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας, μεταποίησης, και τυποποίησης προϊόντων.
•    Να έχουν το υπόβαθρο για να εργασθούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης.
•    Να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις και στις μεταβολές του γενικότερου περιβάλλοντος που αφορά τη μεταποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα και να υιοθετούν καινοτόμες πρακτικές όπως αυτές προκύπτουν από την έρευνα και τεχνολογία.