Εργαστήριο Εδαφολογίας

ergastirio edafologias01

Εργαστήριο Εδαφολογίας, Γονιμότητας - Διαχείρισης Εδαφών & Θρέψης Φυτών

Αντικείμενο του εργαστηρίου είναι η μελέτη των εδαφών και των εδαφικών παραγόντων που καθορίζουν τη δυνατότητά τους να εφοδιάζουν τα φυτά με τα θρεπτικά στοιχεία, ο προσδιορισμός των απαιτήσεων των φυτών σε θρεπτικά στοιχεία και των παραγόντων που επηρεάζουν την απορρόφησή τους.

Γενική περιγραφή εργαστηρίου

Το εργαστήριο διαθέτει χώρο εκπαίδευσης 15 θέσεων, διαμορφωμένο κατάλληλα για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων σε θέματα εδαφολογίας, γονιμότητας και διαχείρισης εδαφών, θρέψης φυτών και ανάλυσης νερών αρδεύσεως.

Στο εργαστήριο βρίσκεται εγκατεστημένος ο απαραίτητος εργαστηριακός εξοπλισμός για τη διεξαγωγή σχεδόν του συνόλου των εργαστηριακών αναλύσεων εδάφους, νερού άρδευσης και φυτικών ιστών με σύγχρονες διεθνώς αναγνωρισμένες μεθοδολογίες.

Εκτός από τα απαραίτητα αναλώσιμα εργαστηριακά σκεύη και αντιδραστήρια το εργαστήριο διαθέτει:

Βασικό εργαστηριακό εξοπλισμό (αναφέρονται ενδεικτικά): Δειγματολήπτες εδάφους, Ζυγούς ακριβείας 0,01, 0,001g, & αναλυτικό ζυγό 0,1mg, Θερμαινόμενες πλάκες, Συσκευές Vortex, Μαγνητικούς/θερμαινόμενους αναδευτήρες, Εργαστηριακό ανακινητήρα, Φυγοκέντρο (x4.500rpm), Μικροφυγόκεντρο για σωλήνες Eppendorf (x15.000rpm), Υδατόλουτρα, Kλίβανους ξήρανσης, Kλίβανο αποτέφρωσης φυτικού, Επωαστικούς κλιβάνους υλικού, Ξηραντήρες και αντλίες κενού, Συσκευή απόσταξης νερού, Στήλες απιονισμού νερού

Εργαστηριακά όργανα (αναφέρονται ενδεικτικά): Εργαστηριακό pH-μετρο, Φορητό και εργαστηριακό αγωγιμόμετρο, Ασβεστόμετρα Bernard, Συσκευή προσδιορισμού σταθερότητας συσσωματωμάτων (υγρό & ξηρό κοσκίνισμα), Μετρητή εδαφικής συμπίεσης, Συστοιχία εκχύλισης εδαφικού Β, Συσκευή πέψης και απόσταξης για προσδιορισμό Ν με τη μέθοδο Kjeldahl, Μετρητή εδαφικής υγρασίας (Delta device), Τενσιόμετρα, Φασματοφωτόμετρο UV-VIS διπλής δέσμης, Φλογοφωτόμετρο με φίλτρα Κ, Na, Συσκευή λυοφιλίωσης, Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη και καθοδικές λυχνίες για προσδιορισμό Ca, Mg, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo, B, Ni, P, Cr, Pb, Eξοπλισμό για προσδιορισμό της μικροβιακής μάζας και ενζυματικής δραστηριότητας στο έδαφος.

Εργαστήριο Εδαφολογίας (φώτο) Εργαστήριο Εδαφολογίας (φώτο) Εργαστήριο Εδαφολογίας (φώτο) Εργαστήριο Εδαφολογίας (φώτο)

Οι αναλύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο είναι:

Εδάφη

Αναλύσεις χαρακτηρισμού:

  • κοκκομετρική σύσταση,
  • pH,
  • ηλεκτρική αγωγιμότητα, αλατότητα,
  • ελεύθερα ανθρακικά άλατα,
  • ενεργό ανθρακικό ασβέστιο,
  • περιεκτικότητα σε οργανική ουσία,
  • περιεκτικότητα σε ολικό άζωτο (Ν)
  • ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων,
  • αναταλλάξιμα κατιόντα (κάλιο, νάτριο, ασβέστιο, μαγνήσιο),
  • βαθμός κορεσμού με βάσεις,
  • βαθμός αλκαλίωσης

Περιεκτικότητα θρεπτικών στοιχείων:

  • διαθέσιμος φωσφόρος (Ρ)
  • νιτρικό άζωτο (ΝΟ3-Ν)
  • αμμωνιακό άζωτο (ΝΗ4-Ν)
  • ανταλλάξιμα βασικά κατιόντα (Κ, Νa, Ca, Mg)
  • διαθέσιμες και ολικές συγκεντρώσεις μεταλλικών στοιχείων (Fe, Zn, Mn, Cu) αλλά και βαρέων μετάλλων (Cd, Pb, Ni, Cr)
  • διαθέσιμο βόριο
Φυτά

Ολικές συγκεντρώσεις θρεπτικών στα φύλλα:

  • Μακροστοιχεία (Ν, Ρ, Κ, Ca, Mg)
  • Ιχνοστοιχεία (B, Fe, Mn, Zn, Cu)
  • Τοξικά στοιχεία (Cd, Pb, Ni)
Νερά αρδεύσεως:
  • pH
  • ηλεκτρική αγωγιμότητα
  • αλατότητα
  • αλκαλικότητα
  • σκληρότητα
  • κατιόντα Κ+, Νa+, Ca2+, Mg2+
  • ανιόντα CO32-, HCO3-, SO42-, Cl-, NO3-

Yπεύθυνη εργαστηρίου

Κατσαλήρου Ειρήνη, Ph.D, Καθηγήτρια Εφαρμογών

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Γονιμότητα και διαχείριση εδαφών στη βιολογική γεωργία.
 • Η μικροβιακή και ενζυματική δραστηριότητα των εδαφών και οι λειτουργίες που επιτελούν στο εδαφικό οικοσύστημα.
 • Επιδράσεις της διαχείρισης στις φυσικές, χημικές και ιδιαίτερα στις βιολογικές ιδιότητες των εδαφών καθώς και στις λειτουργίες διαφόρων εδαφικών οικοσυστημάτων και συνέπειες για την αειφορική χρήση τους.
 • Η χωρική παραλλακτικότητα εδαφικών ιδιοτήτων και η επίδραση της διαχείρισης του εδάφους σε αυτές (έμφαση στις βιολογικές ιδιότητες των εδαφών).
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων-αποβλήτων (ελαιοτριβείων, τυροκομείων, οινοποιείων, κλπ.) ως εδαφοβελτιωτικά