Ενημέρωση για μετακινήσεις αλλογενών

Σας ενημερώνουμε ότι οι αλλογενείς φοιτητές, και ιδίως οι φοιτητές που
προέρχονται από την Κύπρο και την Ιορδανία, μετά την είσοδό τους στην
ελληνική επικράτεια θα πρέπει: α) να παραμείνουν σε κατ’ οίκον
περιορισμό για χρονικό διάστημα αποκλειστικά πέντε (5) ημερών και β) να
υποβληθούν σε μοριακό έλεγχο μετά το πέρας των πέντε (5) ημερών. Με την
είσοδό τους στη χώρα οι εν λόγω φοιτητές ενημερώνουν σχετικά το Τμήμα
φοίτησής τους το οποίο εν συνεχεία ενημερώνει τον Αντιπρύτανη
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του οικείου Α.Ε.Ι. Η
διοίκηση του Α.Ε.Ι. προβαίνει σε συνεννόηση με τον Ε.Ο.Δ.Υ. έτσι ώστε
μετά το πέρας της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών κατ’ οίκον περιορισμού
των αλλογενών φοιτητών, να διοργανωθεί συλλογή δειγμάτων από τους εν
λόγω φοιτητές μέσω των Κινητών Μονάδων του Ε.Ο.Δ.Υ. σε τόπο και χρόνο
οριζόμενο από το οικείο Α.Ε.Ι. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του
ελέγχου είναι αρνητικά, οι φοιτητές δύναται να συμμετάσχουν κανονικά
στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Α.Ε.Ι., στο οποίο φοιτούν (κλινικές
ή εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις). Σε αντίθετη περίπτωση, οι
φοιτητές θα πρέπει να παραμείνουν σε κατ’ οίκον περιορισμό