Πρακτική μέσω ΕΣΠΑ

  • Εκτύπωση

Οι φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση
κατά το Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 μέσω ΕΣΠΑ παρακαλούνται να καταθέσουν
στη Γραμματεία του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά:

Αίτηση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης – επισυνάπτεται
Βεβαίωση ΑΦΜ
Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Βεβαίωση AMA IKA
Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης (ο φοιτητής πρέπει να είναι μόνος
δικαιούχος ή 1ος συνδικαιούχος)
Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στη 15/06/2020 τα δικαιολογητικά πρέπει
να κατατεθούν μέχρι 03/06/2020.
Για έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στη 01/07/2020 τα δικαιολογητικά πρέπει
να κατατεθούν μέχρι 15/06/2020.


Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η επιλογή των φοιτητών θα γίνει
σύμφωνα με προκαθορισμένα κριτήρια."

Top