ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

  • Εκτύπωση

Οι πρωτοετείς φοιτητές στο Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ καλούνται από 19.09.2018 έως και 28.09.2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου), όπως προσκομίσουν ή αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τέρμα Λεωφόρου Βεργωτή, 28100-Αργοστόλι, Κεφαλληνία), τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο της ήδη υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής, η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του/της νεοεισαχθέντα/ θείσας.
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
3. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
4. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (για αλλοδαπούς-αλλογενείς φωτοτυπία διαβατηρίου και άδειας διαμονής).
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, από τον δήμο που κατοικεί.
6. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
7. 2 φωτογραφίες έγχρωμες μικρές τύπου ταυτότητας.

Top