Πτυχιακή Εργασία

 

 Η πτυχιακή εργασία είναι μια ολοκληρωμένη εργασία που εκτελείται  κατά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και δίνει στους φοιτητές τη δυνατότητα να ασχοληθούν σε βάθος με ένα θέμα συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους. Καθώς η πτυχιακή εργασία είναι ένα επιστημονικό κείμενο, θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως προς τη γλώσσα και το ύφος από λιτότητα, ακρίβεια και σαφήνεια.

 

Η πτυχιακή εργασία είναι μία από τις υποχρεώσεις των φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων και για την εκπόνηση της ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις για τους φοιτητές:

  • Να βρίσκονται στο 8ο και άνω εξάμηνο σπουδών
  • Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών
  • Να έχουν επικοινωνήσει με τον επιβλέποντα καθηγητή και να έχουν καταλήξει στο θέμα της πτυχιακής εργασίας που θα εκπονηθεί

 

Διαδικασία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας

 

  1. 1.Στην αρχή κάθε εξαμήνου τα θέματα των διαθέσιμων πτυχιακών αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι φοιτητές έρχονται σε επικοινωνία με τον αντίστοιχο επιβλέποντα Καθηγητή.
  2. 2.Στη συνέχεια ο επιβλέπων Καθηγητής καταθέτει στη Γραμματεία έντυπο έναρξης της πτυχιακής εργασίας.
  3. 3.Η πτυχιακή εργασία συνήθως είναι ατομική. Ωστόσο μπορεί να ανατεθεί και σε ομάδα μέχρι τριών (3) σπουδαστών.
  4. 4.Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Το παραπάνω διάστημα μπορεί να παραταθεί μετά από σχετική αίτηση του φοιτητή και τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
  5. 5.H παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας γίνεται κατά την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους έκτος από τις εξεταστικές περιόδους.

 

Για τη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να τηρούνται όσα αναφέρονται στον οδηγό συγγραφής πτυχιακών εργασιών του Τμήματος .

 

Για διευκόλυνση τους σχετικά με τη μορφοποίηση της πτυχιακής εργασίας, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλευτούν το πρότυπο πτυχιακής.