Περίθαλψη

(Με βάση το υπ'αρ. 185/84, ΦΕΚ 61/8.5.84 τ.Α' Πρ. Διατ.)

Οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι., και όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται δωρεάν: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή, φαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, οπτικά και ορθοπεδικά είδη και ακόμα επίδομα τοκετού για τις σπουδάστριες που γίνονται μητέρες! Οι παροχές αυτές προς τους σπουδαστές προσφέρονται από συμβεβλημένους με το δημόσιο γιατρούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της έδρας του Τ.Ε.Ι. που σπουδάζουν ή και εκτός έδρας Τ.Ε.Ι., αν για εκπ/κούς λόγους οι σπουδαστές βρίσκονται εκτός έδρας. Και ακόμα από γιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αν συντρέχουν λόγοι εξαιρετικής ανάγκης.