Κάρτα Σίτισης

Προκειμένου να προμηθευτείτε κάρτα σίτισης είναι απαραίτητο να κάνετε αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους
  4. Δυο (2) φωτογραφίες
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κατοικία στον Νομό Κεφαλληνίας.

Για τον ακριβή και ενημερωμένο κατάλογο πιστοποιητικών οι σπουδαστές πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος.