Διαμονή

Η διαμονή των σπουδαστών στο Αργοστόλι υποστηρίζεται από το Τμήμα. Οι σπουδαστές έχουν το δικαίωμα της επιδότησης του ενοικίου που καταβάλουν. Οι προϋποθέσεις για την λήψη του επιδόματος είναι οι ακόλουθες (ΦΕΚ580Β/2005):

  • Φοίτηση
  • Υποβολή εμπρόθεσμης αίτησης
  • Υπηκοότητα του σπουδαστών
  • Μισθωτήριο συμβόλαιο
  • Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους

Περίθαλψη

(Με βάση το υπ'αρ. 185/84, ΦΕΚ 61/8.5.84 τ.Α' Πρ. Διατ.)

Οι σπουδαστές Τ.Ε.Ι., και όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται δωρεάν: ιατρική εξέταση, νοσοκομειακή, φαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη, παρακλινικές εξετάσεις, φυσιοθεραπεία, οπτικά και ορθοπεδικά είδη και ακόμα επίδομα τοκετού για τις σπουδάστριες που γίνονται μητέρες! Οι παροχές αυτές προς τους σπουδαστές προσφέρονται από συμβεβλημένους με το δημόσιο γιατρούς, από νοσηλευτικά ιδρύματα του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου της έδρας του Τ.Ε.Ι. που σπουδάζουν ή και εκτός έδρας Τ.Ε.Ι., αν για εκπ/κούς λόγους οι σπουδαστές βρίσκονται εκτός έδρας. Και ακόμα από γιατρούς ή νοσηλευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αν συντρέχουν λόγοι εξαιρετικής ανάγκης.

Σπουδαστικός Σύλλογος

Οι σπουδαστές του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων έχουν συστήσει σπουδαστικό σύλλογο. Στις δραστηριότητες του σπουδαστικού συλλόγου συμπεριλαμβάνονται η εκπροσώπηση των σπουδαστών στη διοίκηση του Τμήματος, η καταγραφή και διεκδίκηση των δικαιωμάτων των σπουδαστών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων αλλά και η υποστήριξη των νεοεισαχθέντων σπουδαστών.

Κάρτα Σίτισης

Προκειμένου να προμηθευτείτε κάρτα σίτισης είναι απαραίτητο να κάνετε αίτηση στην γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένα δικαιολογητικά όπως:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Φωτοτυπία ταυτότητας
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Εκκαθαριστικού σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους
  4. Δυο (2) φωτογραφίες
  5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κατοικία στον Νομό Κεφαλληνίας.

Για τον ακριβή και ενημερωμένο κατάλογο πιστοποιητικών οι σπουδαστές πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία του Τμήματος.

Αθλητισμός

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων υποστηρίζει αθλητικές δραστηριότητες στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού αθλητισμού στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι σπουδαστές του τμήματος δωρεάν. Οι γυμναστές του τμήματος αναλαμβάνουν την προπόνηση, την συμβουλευτική αλλά και την ένταξη των ενδιαφερόμενων σπουδαστών στις αθλητικές δραστηριότητες. Οι προπονήσεις λαμβάνουν κυρίως χώρα στις εγκαταστάσεις αθλητικών συλλόγων του δήμου Αργοστολίου. Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται στην γραμματεία του τμήματος.