Εγγραφές

Σπουδαστές του ΤΕΙ γίνονται όσοι εγγράφονται σ' αυτό μετά από εισαγωγή, μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Οι εγγραφές των νεοεισαγομένων σπουδαστών γίνονται στο τμήμα της σχολής υποδοχής μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται εκάστοτε με τις υπουργικές αποφάσεις για την εισαγωγή νέων σπουδαστών και με βάση τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις ίδιες αποφάσεις. Σπουδαστής που δεν γράφτηκε με την παραπάνω διαδικασία χάνει το δικαίωμα εγγραφής του στο ΤΕΙ. Για λόγους εξαιρετικής ανάγκης (θεομηνία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση απουσία εξωτερικό) επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Τμήματος. Η εγγραφή σπουδαστή σε περισσότερα του ενός τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται.